• Jazyk

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.noosconcept.com, jehož provozovatelem je 

Munkhtsetsen Amarnyam

V Prokopě 1538, 25088 Čelákovice

IČO: 05727499. 

Provozovatel není plátce DPH.

Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících).

Kontaktní e-mail: noos.concept@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 776507333

Bankovní spojení:  1021909744/6100


I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.noosconcept.com (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu ve, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.noosconcept.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, jenž je jako příloha obchodních podmínek spolu s těmito obchodními podmínkami veřejně dostupný na internetových stránkách www.noosconcept.com. Kupující podáním objednávky potvrzuje svůj souhlas s ustanoveními obchodních podmínek a reklamačního řádu.

2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje o produktech uvedené na webových stránkách www.noosconcept.com, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji, při jejichž zveřejnění prodávající plně vychází z údajů uváděných příslušnými výrobci těchto produktů. Za rozpor těchto údajů se skutečným stavem s ohledem na tuto skutečnost prodávající nenese žádnou odpovědnost.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím, v okamžiku, kdy dojde toto přijetí objednávky prodávajícím do sféry kupujícího. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím před uzavřením smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření úhradu finanční zálohy, jejíž výše bude prodávajícím kupujícímu sdělena a potvrzena. V případě, že takto požadovaná záloha nebude kupujícím uhrazena, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Smlouva se od počátku ruší v okamžiku, kdy kupujícímu dojde projev vůle prodávající o tomto odstoupení a strany jsou povinny vrátit si navzájem vše, co již dle takto zrušené smlouvy plnily.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní firmě, nebo je místem plnění místo osobního odběru zboží kupujícím.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím od dopravce či v místě osobního odběru zboží kupujícím.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.noosconcept.com,kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o osobě kupujícího a o povaze jeho uskutečněných nákupů. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujících, neposkytne třetím osobám a bude je využívat výhradně jen pro svoji vlastní potřebu, zejména pro statistické účely, prostřednictvím nichž získává informace o trhu jím nabízených výrobku.

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.


III. Dodací podmínky a poštovné

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že objednávané zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci - nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem anebo ho nebude možné dopravci z jakýchkoliv důvodů předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající neprodleně kupujícímu a zároveň ho bude informovat o jiném termínu dodání, anebo kupujícímu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním objednaným výrobkem. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího se změnou smlouvy, jenž je kupující povinen následně prodávajícímu potvrdit v písemné formě. Toto potvrzení se považuje za dodatek k uzavřené kupní smlouvě. Pokud kupující odmítne náhradní výrobek nabízený prodávajícím, má právo od smlouvy odstoupit. O tom je povinen prodávajícího neprodleně vyrozumět.

1. Možnosti způsobu doručení zásilky a jejich ceny:

- doporučeným balíkem České pošty - cena se počítá podle váhy balíku

2. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

- kreditní kartou přes platební bránu Braintree

- PayPal

- převodem na účet (1021909744/6100)

3. Dodací lhůta zboží závisí na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží, především na přepravních podmínkách vybraného dopravce. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Faktura, sloužící zároveň i jako daňový doklad, je pak zaslána na e-mail kupujícího.


IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.noosconcept.com jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny kupní ceny je prodávající povinen neprodleně oznámit kupujícímu. V případě, že kupující se změnou kupní ceny nebude souhlasit, má právo od kupní smlouvy odstoupit. O tomto odstoupení je povinen prodávajícího neprodleně informovat. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky kupní ceny v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy při převzetí zboží od dopravce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. S výší částky za dopravu se prodávající zavazuje kupujícího seznámit nejpozději při potvrzení objednávky učiněné kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží v době dohodnuté ve smlouvě, pokud není dohodnuto jinak, smlouva se ruší a prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).


V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Najdete v sekci Vrácení a výměna


VI. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím, který je spotřebitel (dále též jen „kupující-spotřebitel“), není ve shodě s kupní smlouvou (dále též jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující-spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího-spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od dané kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


VII. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne lhůty je oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) dalších případů stanovených zákonem.

Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění jeho odesláním na adresu prodávajícího, a to na vlastní náklady.


VIII. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.


IX. Závěrečná ustanovení

Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 11. 2017

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

Více info zde

Přijímám