top of page

Reklamační řád

1.Dle zákona je poskytována na všechny výrobky záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, od převzetí zboží.

2.Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na správnou péči a údržby zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

​3. Kupující má právo na uplatnění záruky:

- pokud má zboží podstatnou vadu,

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

- při větším počtu vad zboží

4. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za závadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. Kupující pak má nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

- přiměřeným snížením kupní ceny,

- výměnou za nové zboží,

- odstoupením od smlouvy

5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené  jejím obvyklým užíváním, anebo v případech kdy vada byla způsobena ze strany kupujícího nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem kupujícího anebo mechanickým poškozením stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Vyplývá-li to z povahy zboží (obvyklá životnost), kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

bottom of page